+421 - 905 336 115 | info@preklady-holandcina.sk

Zásady ochrany osobných údajov

 

Týmto sa zaväzujeme rešpektovať Vaše súkromie a ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

1) Sme správcom Vašich osobných údajov ako našich zákazníkov. Naše údaje: MONDAY, s.r.o. so sídlom na adrese A. Hlinku 25, 971 01 Prievidza, IČO 46 668 951(ďalej len Správca).

2) Spracovávame iba tie údaje, ktoré ste nám poskytli na základe dobrovoľného súhlasu v rámci vzájomnej spolupráce. Najmä môžeme spracovať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, Vaša e-mailová adresa, identifikačné čísla IČO, DIČ, IČ DPH a adresu.

3) Nespracovávame žiadne „citlivé osobné údaje“.

4) Osobné údaje budú spracované:

Pokiaľ nie je inde na tejto webovej stránke uvedený iný účel, budú osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: súhlas zákazníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť Správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

  • prijímanie a vybavovanie objednávok, dopytov, ponúk a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy);
  • výkon Obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Správcu);
  • uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť Správcu).

V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníka jeho súhlas (ako je uvedené v bode 3, písm. b), má zákazník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na info@preklady-holandcina.sk. Týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe.

5) Príjemcovia vašich údajov môžu byť podniky, s ktorými spolupracujeme pri plnení objednávok (napr. kuriérske spoločnosti, prepravné spoločnosti, subdodávatelia, pošta). Rovnako budú vaše osobné údaje poskytnuté na účely plnenia právnych povinností Správcu alebo na plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy.

6) Základom pre spracovanie osobných údajov je uzatvorená zmluva, dobrovoľný súhlas a oprávnený právny záujem správcu, ak ide o ponúkanie služieb.

7) Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú uchovávané po dobu potrebnú pre naplnenie zmluvy a kým neposkytnete pokyn na ich vymazanie. Potrebujeme informácie o histórii vašich objednávok a dodávaných službách tak, aby sme Vám mohli poskytovať potrebný servis, čo môže byť nemožné alebo veľmi obťažné, ak tieto údaje odstránite.

8) Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a právo na opravu, obmedzenie, vymazanie a prenášanie údajov, právo vzniesť námietky a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré bolo učinené na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu platnosti zmluvy môže správcovi zabrániť v plnení niektorých práv vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy. Tento pokyn tiež nebude mať vplyv na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie zmluvy alebo ktoré je správca povinný spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (UOOU), sídlo: Hraničná 12, 820 07  Bratislava, ak sa domnievate, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy; ani správca, ani žiadny iný subjekt, ktorému boli poskytnuté vaše osobné údaje, nebudú vykonávať profilovanie v zmysle GDPR ani činiť automatické rozhodnutia, ak ide o profilovanie.

 

Informácie o používaní cookies

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky, spoločnosť MONDAY, s.r.o.., so sídlom A. Hlinku 25, 971 01  Prievidza, IČO 46 668 951, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré tu sú použité za účelom merania návštevnosti webu a cieľov reklamy.

Čo je cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk vášho počítača. Cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré vám uľahčia ich používanie. Ako väčšina webových stránok, aj naše stránky používajú cookies preto, aby mohli lepšie uspokojovať vaše potreby pri používaní našich stránok. Na základe anonymných dátových objektov napríklad sledujeme celkový počet návštevníkov na našich stránkach. Môžeme taktiež využiť cookies, aby sme si vás pamätali, keď sa vrátite na našu stránku. Môžeme vám potom zobraziť naše stránky podľa vašich preferencií. V týchto prípadoch môžeme spájať osobné údaje so súborom cookies. Vo svojom internetovom prehliadači vyberte príslušnú voľbu, pokiaľ nechcete cookies používať alebo pokiaľ chcete, aby vám prehliadač použitie cookies oznámil. Pokiaľ zablokujete všetky cookies, nebudete môcť využívať výhody všetkých funkcií na tejto webovej stránke.

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúci analýzu spôsobu používania tejto stránky ich užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookies o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a používania internetu vôbec. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, ale uvedomte si, že pokiaľ tak urobíte, nebudete schopní naplno využívať niektoré funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google a to spôsobom a k účelom hore uvedeným. Detailné informácie o Google Analytics a o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Náš web môžete používať taktiež bez cookies

  • Pokiaľ si prajete používať náš web bez cookies stačí, keď si web otvoríte vo svojom prehliadači v tzv. anonymnom okne. Anonymný režim nájdete v menu Nastavenie Vášho prehliadača.
  • Všetky moderné prehliadače vám umožňujú zmeniť nastavenia souborov cookies. Svoje zariadenie si môžete nastaviť tak, aby prijímalo všetky súbory cookies, aby vás upozornilo na vydanie súboru cookies, alebo aby nikdy neprijímalo súbory cookies. Pokiaľ zvolíte poslednú možnosť, znamená to, že vám nemôžu byť ponúknuté určité personalizované funkcie, a preto nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie príslušných webových stránok. Každý prehliadač je iný, prejdite si preto vo svojom prehliadači ponuku Nápoveda, Možnosti alebo Predvoľby, kde sa dozviete, ako zmeniť nastavenia súborov cookies.